1599-500082

Menu
A+ A A-

השימוש באתר picngo (להלן "האתר") הינו בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

המשתמש ישתמש באתר על אחריותו בלבד. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש בגין השימוש באתר. למען הסר ספק האתר לא יישא בהוצאות מכל סוג שהוא בין שיגרמו למשתמש ו/או לאחר, עקב השימוש באתר ו/או עקב רכישת המוצרים באתר.
בכל מקרה של נזק ובמידה שיקבע שהנזק הנגרם הינו באחריות האתר, האתר יישא בעלות הנזק עד לתקרה המקסימלית של גובה הסכום ששולם ע"י המשתמש בגין המוצרים שהוזמנו וניזוקו.
המשתמש מצהיר בזאת כי כל התמונות ו/או החומרים המועלים על ידו לאתר הם באחריותו ובבעלותו המלאה. האתר לא יהיה אחראי ולא יהיה צד לכל תביעה אפשרית בגין פגיעה בזכויות יוצרים שנעשתה ע"י המשתמש בין ביודעין ובין בשוגג. כמו כן המשתמש מתחייב בזאת שלא להעלות תמונות וחומרים העשויים לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט. כל הפרה של חוק ו/או פגיעה בצד ג' ו/או פגיעה בזכויות צד ג' הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את האתר על כל נזק ו/או סכום שהאתר יידרש לשלם בגין הפרה שביצע המשתמש. בנוסף האתר יהיה רשאי לשבב כל תביעה שכזאת ישירות למשתמש.
המשתמש מבקש בזאת מהאתר ונותן בזאת את הסכמתו לאתר להחזיק עבורו את התמונות ו/או החומרים לצורך עריכת המוצרים.
האתר אינו מתחייב לשמור את התמונות ו/או החומרים ו/או כל תוכן אחר המועלה לאתר. על המשתמש לוודא כי בידיו נמצאים העתקים של התמונות ו/או החומרים שהועלו לאתר לצורך גיבוי ושימוש אישי של המשתמש בעתיד. המשתמש מודע לכך שהתמונות ו/או החומרים המועלים לאתר יכולים להינזק והמשתמש נקט את כל האמצעים למניעת נזק שכזה לרבות שמירת גיבוי מהתמונות ו/או החומרים בטרם העלאתם לאתר. כמו כן מצהיר המשתמש כי ידוע לו שהאתר זכאי למחוק את כל התמונות ו/או החומרים מחשבונו בכל עת שימצא לנכון.
האתר יהיה רשאי למחוק תמונות ו/או חומרים שהועלו לאתר בכל עת שיחליט והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה אפשרית בגין כך. יחד עם זאת במידה והמשתמש שילם עבור הדפסת מוצר אך לא קיבל את המוצר כתוצאה ממחיקת התמונות ו/או החומרים ע"י האתר, המשתמש יהיה זכאי להחזר כספי מלא בסכום ששולם על ידו עבור ההזמנה הספציפית שלא סופקה.
לאחר אספקת המוצר למשתמש, האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים. שמירת המוצרים בפועל לתקופה בלתי מוגדרת אינה גורעת מזכותו של האתר לבצע את המחיקה בכל עת.
האתר שומר על זכותו למנוע גישה ולסרב לתת למשתמש שירות לפי שיקולו הבלעדי וללא התראה מוקדמת כאשר האתר חושש שהמשתמש עבר ו/או לדעת האתר, עלול לעבור על החוק.
עצם השימוש באתר מהווה אישור בפועל להסכמת המשתמש לכל התנאים המפורטים בתקנון.


שמירה על פרטיות המשתמש

עמוד הגביה באתר מאובטח ע" חברת סליקה חיצונית והאתר אינו מחזיק את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.
האתר דואג שכל משתמש יוכל לראות את המוצרים שבחשבונו בלבד. הגישה למוצרים נעשית באמצעות סיסמא. רק למשתמש ולצוות האתר תהיה גישה לתוצרים לצורך עריכה ו/או הדפסה בהתאם.
עמודים המכילים את פרטי המשתמש מאובטחים כמקובל בתחום.
המשתמש מסכים בזאת לאפשר לאתר לשלוח לכתובתו, בין בכתובת הדואר האלקטרוני ובין לכתובת המגורים, הודעות ו/או עדכונים ו/או מסרים שיווקים ו/או פרסומיים. המשתמש יוכל בכל עת להודיע לאתר על אי הסכמתו למשלוח האמור לעיל והאתר יסיר אותו מרשימת ההפצה.
האתר לא יעביר לכל גורם אחר את פרטי המשתמש, למעט, במידה והעברת פרטי המשתמש נחוצה לצורך ביצוע ההזמנה ו/או נדרשה ע"י צו בית משפט כחוק.
מועדי הדפסה ואספקת המוצרים

זמן האספקה למשתמש (לא כולל זמן משלוח) מותנה בסוג המוצר שהוזמן. ככלל זמן הייצור הינו עד 6 ימי עסקים לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, למעט מוצרים שבהם זמן ההספקה ארוך יותר והוא מפורט באתר
זמן המשלוח מותנה באופן המשלוח שנבחר ע"י המשתמש.
דואר רגיל - כ- 10-14 ימי עבודה
דואר אקספרס - 3-5 ימי עבודה
האתר לא יהיה אחראי על אי עמידה בזמני המשלוח שאינה בשליטתו המלאה של האתר.
מילוי פרטי המשלוח והכתובת הינם באחריות המשתמש בלבד. האתר לא יהיה אחראי לעיקובים ו/או לאי הגעה של המוצר ליעדו עקב טעות ו/או אי דיוק בכתובת.
ביטולים והחזרות

המשתמש יוכל לבטל את הזמנתו אך ורק בתוך 12 שעות מרגע ההזמנה וכל עוד המוצר לא ירד לדפוס. במקרה כזה יקבל המשתמש את מלוא כספו בחזרה.
ביטול הזמנה לאחר 12 שעות מרגע ההזמנה כאשר המוצר ירד לדפוס וטרם נשלח לכתובתו של המשתמש. המשתמש יוכל לבחור בין קבלת ההזמנה במלואה כפי שהוזמנה במקור או קבלת החזר כספי של הסכום ששולם עבור המשלוח בלבד.
לאחר שההזמנה נשלחה לכתובת המשתמש לא ניתן לבטלה.
המשתמש יוכל להחזיר מוצר פגום בתוך שבועיים ממועד אספקתו בצרוף תאור הפגם וחשבונית. במידה והאתר ימצא שאכן המוצר פגום יוחזר למשתמש מלוא כספו.
כללי

האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש ללא כל הודעה מוקדמת ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת.
מוסכם על המשתמש שדיני מדינת ישראל בלבד יחולו על התקנון ועל פרשנותו.
מוסכם ע"י המשתמש כי מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב.

Untitled-3

אצלנו המשלוחים מגיעים לבית הלקוח עד 72 שעות!

כניסה or רישום